Avís legal i Condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa Yumiborn, SL, es titular del domini web www.yumilab.com (des d'ara Yumilab), amb domicili a aquests efectes en Carrer Blanqueria 14, baixos 2 número de CIF: B-66.954.538 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.790, Full B- 499.099, Foli 57, Secció 8, inscripció primera. Correu electrònic de contacte: yumilab@yumilab.com del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

Tota comunicació amb Yumilab per qualsevol mitjà a través de la navegació en su paginà web o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest lloc Web o al seu correu electrònic, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Yumiborn, S.L., l'adreça de la qual és carrer blanquería 14, baixos 2, 08003 Barcelona (Espanya).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Yumiborn, S.L.

C/ Blanquería 14, baixos 2

C.P. 08003 Barcelona - Espagne 

Telèfon: +34 931378591

yumilab@yumilab.com

POLITICA DE COOKIES

En compliment del que disposa el 2.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Yumilab únicament utilitzarà dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades ( "Cookies") quan el usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d'acord amb el que s'indica a la finestra emergent del navegador de l'usuari quan accedeix per primera vegada a la web Yumilab i en els altres termes i condicions que s'indiquen en la Política de Cookies de Yumilab que tot Usuari ha de conèixer. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i constitueixen una eina per obtenir dades estadístiques de l'ús del web Yumilab. En cap cas s'utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l'Usuari.

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Clients .

L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Yumilab o a tercers;

emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Yumilab pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web .

Yumilab vetllarà a tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure al Client del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualssevol conductes que segons el parer de Yumilab resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc web, la Llei, les normes establertes per Yumilab o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Yumilab o els seus col·laboradors.


DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc web, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l'exclusiva propietat de Yumilab o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament Yumilab, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Clients que enviïn al Lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a Yumilab per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d'aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: yumilab@yumilab.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència de l'establert en les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present Lloc web, Yumilab no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.

Yumilab es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Yumilab no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Yumilab en aquest sentit.

Yumilab no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Yumilab, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici de l'establert en l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l'efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Yumilab, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac d'hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Yumilab hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, Yumilab no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Yumilab exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del Lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Yumilab tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, Yumilab no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Clients o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D'igual manera, Yumilab exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Yumilab no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s'obliga a mantenir indemne a Yumilab, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir Yumilab que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda de l'establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Yumilab no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Yumilab és exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. Yumilab no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Yumilab no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.


MODIFICACIONS

Yumilab es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seva web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre's, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.