Condicions Generals

OBJECTE

Les presents Avís legal i Condicions d'ús i Condicions Generals de Contractació (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del Lloc Web www.yumilab.com (en endavant, el Lloc Web) que Yumiborn, S.L. (Des d'ara "Yumilab"), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l'accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "serveis").

Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s'adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l'esmentada condició de Client suposa l'adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al Lloc Web. Yumilab es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions d'ús. Per això, Yumilab recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles al públic en general, respecte a les quals Yumilab també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l'ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d'accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d'aquest Lloc Web, és possible que es modifiquin o s'incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d'aquesta condició, queden obligats a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.Avís legal i Condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa Yumiborn, SL, es titular del domini web www.yumilab.com (Yumilab), amb domicili a aquests efectes en Carrer Blanqueria 14, baixos 2 número de CIF: B-66.954.538 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.790, Full B- 499.099, Foli 57, Secció 8, inscripció primera. Correu electrònic de contacte: Yumilab@Yumilab.com del Lloc Web.

PROTECCIÓ DE DADES

Tota comunicació amb Yumilab per qualsevol mitjà a través de la navegació en su paginà web o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest Lloc Web o al seu correu electrònic, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Yumiborn, S.L., l'adreça de la qual és carrer blanquería 14, baixos 2, 08003 Barcelona (Espanya).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Yumiborn, S.L.

C/ Blanquería 14, baixos 2

C.P. 08003 Barcelona - Espagne 

Telèfon: +34 931378591

yumilab@yumilab.com

POLITICA DE COOKIES

En compliment del que disposa el 2.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Yumilab únicament utilitzarà dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades ( "Cookies") quan el usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d'acord amb el que s'indica a la finestra emergent del navegador de l'usuari quan accedeix per primera vegada a la web Yumilab i en els altres termes i condicions que s'indiquen en la Política de Cookies de Yumilab que tot Usuari ha de conèixer. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i constitueixen una eina per obtenir dades estadístiques de l'ús del web Yumilab. En cap cas s'utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l'Usuari.

ACCÉS I SEGURETAT

L'accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Clients .

L'identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d'aquest identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s'obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Yumilab o a tercers;

emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Yumilab pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web .


Yumilab vetllarà a tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure al Client del Lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d'algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d'observar qualssevol conductes que segons el parer de Yumilab resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc Web, la Llei, les normes establertes per Yumilab o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Yumilab o els seus col·laboradors.DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc Web, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l'exclusiva propietat de Yumilab o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament Yumilab, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Clients que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s'entén que autoritzen a Yumilab per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d'aquest Lloc Web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: yumilab@yumilab.com.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència de l'establert en les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present Lloc Web, Yumilab no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc Web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats "tal qual" i són accessibles sense garanties de cap classe.

Yumilab es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Yumilab no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Yumilab en aquest sentit.

Yumilab no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Yumilab, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici de l'establert en l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l'efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Yumilab, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac d'hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Yumilab hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, Yumilab no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Yumilab exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Yumilab tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc Web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, Yumilab no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Clients o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D'igual manera, Yumilab exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Yumilab no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s'obliga a mantenir indemne a Yumilab, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir Yumilab que guardi relació amb l'incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda de l'establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Yumilab no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l'accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l'exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Yumilab és exclusivament la d'informar al Client sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. Yumilab no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Yumilab no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.MODIFICACIONS

Yumilab es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seva web.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre's, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.Modalitats de comanda i preu

Els clients tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet: www.yumilab.com.

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Yumilab.

En pressionar el botó "Pagar" durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals.

Les dades registrades per Yumilab constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Yumilab i els membres de la seva Comunitat Privada. Yumilab confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.

La informació contractual és disponible en llengua espanyola, catalana, francesa i anglesa i serà confirmada com a molt tard en el moment del lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

Yumilab es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d'error tipogràfic manifest .

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment en què s'hagi produït el pagament complet del preu.

Yumilab es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.Disponibilidat

Yumilab farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de no disponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic d'anul·lació d'aquest.

Arran d'aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula "Lliurament".Mitjans de pagament i Seguretat

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària o transferència bancària.

Pagament amb targeta:

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard.

El preu de compra es carregarà en compte bancari del client, en el termini de 4 dies a comptar des del dia de la comanda i aquesta es donarà per efectiva després de confirmació del seu acord dels centres de pagament bancari.

En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant en línia al client d'aquesta anul·lació.

Transferència bancària.

L'import de les devolucions es carregués en el compte que indiqui el client

Per realitzar el pagament d'una factura ha de constar:

Número de factura.

Nom de la persona que el ingressa.

Ha d'anar dirigit a Yumiborn, S.L. en el número de compte proporcionat per l'empresa.

Envia el comprovant d'ingrés al correu: yumilab@yumilab.com enviant en l'assumpte "comprovant d'ingrés".

Paypal.
En Yumilab, oferim també als nostres clients la possibilitat de pagar a través del seu compte Paypal.

Lliurament

El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d'on sortiran els productes la destinació final serà l'adreça que el comprador estableixi.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic. Les despeses de transport seran a compte del comprador. La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Yumilab, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: "La meva comanda", a partir de l'emissió del correu electrònic.

Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA.

Yumilab demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 7 i 10 dies feiners per a Espanya, 10 a 15 dies feiners per a la resta d'Europa i 3 a 4 setmanes per a Estats Units i Canadà.

Tanquem del 03 al 19 d'agost (tots dos inclosos). Les comandes realitzades dins aquest període es tramitaran a partir del 20 dagost.

Condicions d'enviaments internacionals

Aranzels i drets de duana

Els compradors pagaran els aranzels i drets de duana aplicables. Yumilab no és responsable de retards deguts als tràmits de duanes.

Yumilab informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic. Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Yumilab per correu electrònic a l'adreça que es trobarà, a la pàgina de Yumilab.Devolució

Tots els nostres productes presentats a la botiga Yumilab estan fets a mà i per encàrrec. Són productes realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats. Són productes artesanals i les irregularitats de cada producte són el que els fan també únics. Excepte excepcions no personalitzables i indicades com a tal a la fitxa tècnica, no s'acceptarà devolució del nostre productes.


En el cas excepcional de productes no personalitzats; podran ser retornats durant 14 dies naturals comptats des de la data de lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d'indicar la seva intenció per correu electrònic. Yumilab contestarà per mitjà d'un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per Yumilab.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d'ús.

Els productes imperativament s'han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per Yumilab en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat, Yumilab no s'acceptarà recepció de la devolució ni reeembolsara el Client.

No podran tampoc retornar els paquets en els quals no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm de comanda, nom, adreça, ...).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través d'Yumilab es poden realitzar devolucions dels productes comprats per l'import dels mateixos. Un cop rebut / s el / els productes retornats, Yumilab verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l'abonament de l'import pagat menys les despeses d'enviament.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l'import del seu reemborsament.Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte.Responsabilitat, litigis i legislació aplicableYumilab no podria considerar-se com responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a Yumilab per obtenir una solució amistosa.

Els Tribunals de Barcelona són els únics competents. S'interpretaran les presents Condiciones Generals de Contratació en llengua espanyola i es realitzaran d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Barcelona, ​​als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

ará a los Tribunales de Barcelona, a los cuales se hace expresamente atribución exclusiva de competencia.Modificació de les Condicions Generals de ContratacióYumilab es reserva el dret a modificar les Condiciones Generals de Contratació sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l'Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Yumilab.

Els membres de la "Comunitat Privada d'Yumilab" que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis Yumilab. En el cas que algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoposable, serà nul·la de ple dret i aplicant-ho acordat per la parts i si no el que s'exposa en el Codi Civil Espanyol.